ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมใช้เครื่องหมาย “C” (Caution) ดูแลผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมใช้เครื่องหมาย “C” (Caution) ดูแลผู้ลงทุน และกระตุ้น บจ. ให้เร่งแก้ไขปัญหา กรณี บจ. มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน งบการเงิน หรือลักษณะธุรกิจ หลังรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมสื่อสารไปยัง บจ. และพัฒนาระบบรองรับ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 2 ก.ค. 61

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ตามนโยบายการเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และการดูแลผู้ลงทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 ได้มีการหารือเกี่ยวกับเครื่องหมายบนหลักทรัพย์เพื่อดูแลผู้ลงทุนเพิ่มเติม โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและในวงกว้างในกรณีที่ฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจของ บจ. มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเห็นว่า ควรมีเครื่องหมาย “C” (Caution) เพิ่มเติม เพื่อเตือนผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์นั้น ๆ โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

set ตลาดหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย “C” ต้องซื้อด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและแนวทางแก้ไขของ บจ. จึงให้ บจ.ชี้แจงข้อมูลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายและทุกไตรมาส สำหรับระยะเวลาของการขึ้นเครื่องหมาย จะมีผลจนกว่า บจ. จะแก้ไขเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการทั่วไปของการขึ้นเครื่องหมายประเภทอื่น ๆ
ทั้งนี้ เครื่องหมาย “C” เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ก.ค. 2561 โดยในส่วนของงบการเงินจะพิจารณาจากงบรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 ผู้ลงทุนสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ที่ www.set.or.th และระบบ SETSMART

1. เหตุของการขึ้นเครื่องหมาย “C”
(1) ฐานะการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้วหลังหักส่วนต่ำมูลค่าหุ้น (ถ้ามี)
(2) หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน บล. หรือ บ.ประกัน มีคำสั่งที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป บจ. แก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน โดยระงับการดำเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็นการชั่วคราว อันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
(3) ก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบการเงิน หรือ สั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)
(4) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดย บจ. หรือกรรมการหรือผู้บริหารของ บจ.
(5) ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
(6) ศาลล้มละลายฯ รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ หรือ รับคำฟ้องล้มละลาย
(7) เป็น Cash Company (บจ. มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสด/หลักทรัพย์ระยะสั้น)
ศึกษาเกณฑ์ ได้ที่ https://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listing_disclosure/rules_regulations/2018.html

2. ขั้นตอนการขึ้นและปลดเครื่องหมาย “C”

3. ระยะเวลาการขึ้นเครื่องหมาย
จะขึ้นเครื่องหมายจนกว่าจะมีการแก้ไขเหตุ ตามหลักกการเดียวกันกับการขึ้นเครื่องหมายอื่น ๆ

Credit — หุ้นอินไซด์ ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2561

Leave a Reply