ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2561เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในต่างประเทศ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 2 หน่วย รวม 3 ทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดของแต่ละทุน โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดของแต่ละทุน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

2.5 ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร(ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดอยู่แล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในต่างประเทศ ที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
– ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
– ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

IELTS & TOEFL
IELTS & TOEFL

2.6 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.7 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.8 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
2.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆหรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
2.11 ต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโทหรือเอก หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
2.12 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน

 

3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม ถึงวันที่ 20เมษายน 2561โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์”

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
www.bot.or.th

แจกคอร์สเรียนฟรี สำหรับคนที่อยากทำ Financial Model เรียนจบ รับ license ของ CFI ไปเลย

ปัจจุบัน แหล่งความรู้ที่สอนให้ฟรีมีอยู่มาก และวันนี้ก็เป็นอีกคอร์สเรียนหนึ่งที่ทาง The Corporate Finance Institute (CFI) ได้เปิดขึ้นมาให้กับคนที่อยากพัฒนาความรู้ทางการเงินแบบเน้นสายอาชีพ

Accounting Fundamentals
Accounting Fundamentals

โดยคอร์สที่เปิดให้เรียนฟรี ได้แก่
1. Accounting Fundamentals
2. Reading Financial Statements
3. Fixed Income Fundamentals
4. Excel Crash Course – Spreadsheet Formulas for Corporate Finance
5. Introduction to Corporate Finance

คอร์สเรียนการเงิน Level 1

เรียกได้ว่า คอร์สเหล่านี้เป็นคอร์สพื้นฐานที่ทำให้สามารถอ่านงบทางการเงินแบบสากลได้ และสามารถทำ Financial Model เพื่อวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ ผ่านตัว Excel ได้ด้วยเช่นกัน .. ใครที่ยังไม่รู้ว่า จะเริ่มต้นทำ Excel ยังไง ทาง CFI ก็มีตัวไฟล์ให้ดาวน์โหลดมาทดลองทำกันอีกด้วย ถ้าพิจารณาโครงสร้างของคอร์สเรียนแล้ว เราจะเห็นได้ว่า 6 คอร์สที่ให้เราได้เรียนฟรีนั้น เป็นพื้นฐาน เลเวล 1

ฉะนั้นแล้ว ถ้าเราอยากต่อยอด เราก็ดูวิชาที่เขาสอนในเลเวล 2 ไว้ แล้วค่อยหาคอร์สเรียนจากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อต่อยอด เช่น M&A ไปจนถึงการทำ VBA Models ซึ่งยุคนี้ หาเรียนได้ง่ายมากในยูทูป

 

DCF-Analysis-Infographic
DCF-Analysis-Infographic

 

ข้อดีของการเรียนกับ CFI คือ ภาพประกอบที่เขานำมาสอนนั้น มีความสวยงามและเข้าใจได้ง่าย แม้ว่าการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้มีความน่ากลัวแต่อย่างใด สำหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง เพราะว่าเราสามารถกดอ่าน Sub ภาษาอังกฤษประกอบได้

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปเข้าเรียนได้ที่
https://corporatefinanceinstitute.com/

แจกคอร์สเรียนภาษาจีน เพื่อสอบ HSK1-3 ฟรี จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University)

หลายคนน่าจะมองหาที่เรียนภาษาจีน แต่ไม่ค่อยมีเวลา ไม่อยากเดินทางไปเรียนไกล ๆ วันนี้เรามาดูแหล่งเรียน และสอน ทั้งประโยคสนทนา คำศัพท์ และตัวอักษรจีน สำหรับการสอบวัดผลความรู้ภาษาจีน HSK เลเวล 1-3 กันเลยค่ะ

 

ก่อนอื่นแอดมินต้องขอรีวิวว่า ส่วนตัวเคยลงเรียนแบบเสียตังค์เพื่อเอาใบเซอร์มาแล้ว แต่ว่าผู้อ่านไม่ต้องเสียตังค์เรียนก็ได้นะคะ เพราะว่าเขาให้เขาถึงได้ฟรี ๆ อยู่แล้ว

1 แจกคอร์สเรียนภาษาจีนฟรี HSK

การเรียนในระดับเบื้องต้น สอนโดยอาจารย์  YU Bin จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ใครที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย ก็ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะว่าเขาจะค่อย ๆ สอนไป โดยแต่ละเลเวล ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 เดือนครึ่งเท่านั้นเองค่ะ เราลองมาดูรายละเอียดกันเลย

 

Chinese for HSK 1

สัปดาห์ที่ 1 Greetings and numbers

สัปดาห์ที่ 2 Family and school/university

สัปดาห์ที่ 3 Time and weather

สัปดาห์ที่ 4 Work and hobbies

สัปดาห์ที่ 5 Shopping and food

สัปดาห์ที่ 6 Traffic and directions

 

2 แจกคอร์สเรียนภาษาจีนฟรี HSK

ส่วน Chinese for HSK 2 ก็จะสอนเรื่องราวในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะ แล้วจะได้เรียนคำศัพท์ใหม่ ๆ เพิ่มจากเลเวลแรกอีก 150 คำ แถมยังสามารถโหลดตัวอักษรมาคัดจีนได้อีกกว่า 100 ตัว ยังไม่พอ ในคอร์สนี้ เขาก็จะสอนแกรมม่าเราไปในตัวด้วย เรียกได้ว่าเป็นการปูพื้นทีละนิด ก่อนที่จะไปถึง เลเวล 6 นั่นเองค่ะ

 

Chinese for HSK 3 จะเป็นออกเป็น 2 ส่วน เพราะการสอบระดับที่ 3 เราต้องเขียนตัวอักษรจีนได้บ้างแล้ว คอร์สก็เลยเข้มข้นขึ้น แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเลยนะคะ

 

รวมแล้ว ถ้าตั้งใจเรียนแล้วฝึกทำข้อสอบแบบจริงจัง ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ก็สามารถเข้าใจและสอบผ่านได้แล้วค่ะ

 

ขอแถมนิดนึง สำหรับคนที่อยากฝึกหัดจีน หรือท่องคำศัพท์ ทุกที่ทุกเวลา เจ้าตัวแอพที่ชื่อว่า Pleco ก็เป็นตัวช่วยนึง ที่ช่วยให้เราเรียนรู้ภาษาจีนได้เร็วขึ้นนะคะ เพื่อน ๆ ลองโหลดมาเล่นกันได้เลย

 

3 แจกคอร์สเรียนภาษาจีนฟรี HSK

 

ลิ้งก์สำหรับลงทะเบียนเรียนภาษาจีน

https://www.coursera.org/specializations/hsk-learn-chinese